پالایش مکان چیست ؟

 پالايش مكان چيست؟

سبک کردن محیط از اشیاء اضافه بهترين معرفي مي‌تواند images (1)باشد. تشخیص انباشتگی و رفعش از اصلي‌ترين تکنیک‌های این هنر است.

پالودن يك مكان، مانند در دست داشتن الک بزرگی است که همه‌ی وسایل‌مان را در آن قرار مي‌دهيم و با هر تکان دادني انتخاب می‌کنیم که کدام را در زندگی خود نگه داریم و کدامش را دور كنيم. تا اينجاي كار بخشي از مكان‌مان را خالي كرديم، آنچه كه باقی مانده به كارمان مي‌آيد و در فضايي بزرگ‌تر و در دسترس‌تر قرار گرفته تا نیازهايمان  راحت‌تر برآورده شود.

به همين دليل است كه پالایش مکان منجر به پالایش ذهن می‌شود. با خالی کردن محیط، بخشی از ذهن‌مان را سبک می‌کنیم و به همان نسبت که در مكان‌مان جایی برای اشیاء نو و کاربردی باز می‌کنیم  خودمان را برای دریافت فرهنگ متعالی‌تری آماده كردیم و مي‌توانيم با اين روش بخشي از زندگي‌مان را ارتقاء بدهيم.

Permanent link to this article: https://mahtabmoradian.com/%d9%be%d8%a7%d9%84%d8%a7%db%8c%d8%b4-%d9%85%da%a9%d8%a7%d9%86-%da%86%db%8c%d8%b3%d8%aa-%d8%9f/